Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 21 ก.ย. 2561 16:36
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 16.10 ปริมาณซื้อขาย : 28,077,600
เปลี่ยนแปลง : -0.60 % เปลี่ยนแปลง : -3.59
ราคาระหว่างวัน : 16.10 - 17.00 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 10.40 - 19.50

Chart Type
Close