Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561 16:35
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 11.10 ปริมาณซื้อขาย : 6,978,200
เปลี่ยนแปลง : -0.50 % เปลี่ยนแปลง : -4.31
ราคาระหว่างวัน : 11.10 - 11.60 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 10.40 - 19.50

Chart Type
Close