Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560 16:38
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 17.50 ปริมาณซื้อขาย : 53,057,300
เปลี่ยนแปลง : +0.80 % เปลี่ยนแปลง : +4.79
ราคาระหว่างวัน : 16.70 - 17.60 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 9.40 - 17.60

Chart Type
Close