Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 21 มี.ค. 2561 14:00
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 17.80 ปริมาณซื้อขาย : 7,699,700
เปลี่ยนแปลง : +0.40 % เปลี่ยนแปลง : +2.30
ราคาระหว่างวัน : 17.40 - 17.90 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 9.40 - 19.50

Chart Type
Close