Skip to main content
Search

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญากับบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตามภาระหน้าที่ผูกพันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแห่งชาติและของท้องถิ่นที่นั้นๆ สิ่งสำคัญเหนือวัตถุประสงค์อื่นใดก็คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Close