Skip to main content
Search

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นอย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวนเงินค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะมีผู้บริหารที่มีความรู้และเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งอย่างเพียงพอตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ในกรณีที่มีการมอบฉันทะบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันส่งเอกสารการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงเพื่อความรวดเร็วและบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะอีกด้วย

Close