Skip to main content
Search

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)

การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า ในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่สำคัญ และจะมีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมนั้นด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง ในปี 2560 ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

  ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก(1) 4/4
2. นายชัย แจ้งศิริกุล 6/6
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 6/6
4. นายสุชาติ โพธิวัฒนะเสถียร(2) 4/4
5. นายมาโนช มั่นจิตจันทรา(3) 1/1
6. นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล(4) 1/1
7. นางราตรีมณี ภาษีผล 6/6
8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล(5) 1/1
9. นายวัฒนา จันทรศร 6/6
10. นางสาวประจิต หาวัตร(6) 1/1
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 6/6
12 นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 6/6
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560
1. นายนีล เอ แฮนเซ็น 2/2
2. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 4/4
3. นายสมเจตน์ สายฝน 3/3
4. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 4/5
5. นายสมภพ อมาตยกุล 4/5
6. นายยอดพงศ์ สุตธรรม 4/5

(1) นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายนีล เอ แฮนเซ็น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

(2) นายสุชาติ โพธิวัฒนะเสถียรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

(3) นายมาโนช มั่นจิตจันทราได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายยอดพงศ์ สุตธรรมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(4) นางสาวปาจรีย์ มีกังวาลได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(5) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสมชาย พูลสวัสดิ์ (ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระโดยมีผลเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(6) นางสาวประจิต หาวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสมภพ อมาตยกุล (ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระโดยมีผลเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2560) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 7 ครั้ง ในปี 2559 โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

  ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนา จันทรศร(1) 2/2
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 5/6
3. นางสาวประจิต หาวัตร(2) 0/0
กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี 2560
1. นายสมภพ อมาตยกุล 4/4
2. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 4/4

(1) นายวัฒนา จันทรศร ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางวัธนี พรรณเชษฐ์และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายสมภพ อมาตยกุลโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560

(2) นางสาวประจิต หาวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสมภพ อมาตยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการประเมินผลงาน

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 5 (คณะกรรมการประเมินผลงาน)

คณะกรรมการประเมินผลงานทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2560 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารผลการประเมินผลงานดังกล่าวแก่กรรมการผู้จัดการด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น) ของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนากรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  ชื่อ หลักสูตร วันที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เข้าอบรม
ในปี 2559
1. นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก - - -
2. นายชัย แจ้งศิริกุล DAP 15 กุมภาพันธ์ 2554 -
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล DAP 26 กันยายน 2551 -
4. นายมาโนช มั่นจิตจันทรา DAP 15 มกราคม 2561 -
5. นายสุชาติ โพธิวัฒนะเสถียร DAP 19 กุมภาพันธ์ 2561 -
6. นางสาวปาจรีย์ มีกังวาล DAP 15 มกราคม 2561 -
7. นางราตรีมณี ภาษีผล DAP 16 กรกฎาคม 2555 -
8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล DCP 2547 -
    ACP 2548 -
    - - BMT
    - - ELP
9. นายวัฒนา จันทรศร DAP 27 มีนาคม 2552 -
    AACP 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 -
10. นางสาวประจิต หาวัตร DAP 15 กุมภาพันธ์ 2554 -
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ DCP มกราคม - มีนาคม 2549 -
    FN 2548 -
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ DCP 12 มีนาคม - 16 สิงหาคม 2545 -
    DCP Refresher 25 กุมภาพันธ์ 2550 -
    ACP 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550 -

DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
ACP = Audit Committee Program
FN = Finance for Non-Finance Director
BMT = Board Matters and Trends
ELP = Ethical Leadership Program
AACP = Advanced Audit Committee Program

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ

Close