Skip to main content
Search

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 3 (คณะกรรมการบริษัท)

การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ทราบล่วงหน้า ในการเรียกประชุมกรรมการในกรณีปกติ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมในข้อปรึกษาที่สำคัญ และจะ มีการเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อพิจารณารับรอง และจัดเก็บรายงานการประชุมนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจจัดการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบผลการประชุมนั้นด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมรวม 5 ครั้ง ในปี 2559 ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

  ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายนีล เอ แฮนเซ็น 5/5
2. นายชัย แจ้งศิริกุล 5/5
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล 5/5
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม 4/5
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย 5/5
6. นายสมเจตน์ สายฝน 4/5
7. นางราตรีมณี ภาษีผล 5/5
8. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (1) 1/1
9. นายวัฒนา จันทรศร 5/5
10. นายสมภพ อมาตยกุล 5/5
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 5/5
12 นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 5/5
13. นายสุทธิชัย สังขมณี (2) 4/4

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุทธิชัย สังขมณี (ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
(2) ลาออกจากเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบ)

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวม 7 ครั้ง ในปี 2559 โดยรวมถึงการประชุมเพื่อหารือเป็นการเฉพาะกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

  ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมภพ อมาตยกุล 7/7
2. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 7/7
3. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ 7/7

คณะกรรมการประเมินผลงาน

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงรายชื่อของคณะกรรมการประเมินผลงาน สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 5 (คณะกรรมการประเมินผลงาน)

คณะกรรมการประเมินผลงานทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2559 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และมี การสื่อสารผลการประเมินผลงานดังกล่าวแก่กรรมการผู้จัดการด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” หัวข้อย่อยที่ 8 (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น ข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น) ของตนหรือ ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบทุกต้นปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนากรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ จะได้รับการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  ชื่อ หลักสูตร วันที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เข้าอบรม
ในปี 2559
1. นายนีล เอ แฮนเซ็น DAP 6 กุมภาพันธ์ 2558 -
2. นายชัย แจ้งศิริกุล DAP 15 กุมภาพันธ์ 2554 -
3. นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล DAP 26 กันยายน 2551 -
4. นายยอดพงศ์ สุตธรรม DAP 30 พฤศจิกายน 2553 -
5. นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย DAP 7 พฤศจิกายน 2551 -
6. นายสมเจตน์ สายฝน DAP 26 กันยายน 2551 -
7. นางราตรีมณี ภาษีผล DAP 16 กรกฎาคม 2555 -
8. นายสุทธิชัย สังขมณี DCP กรกฎาคม - กันยายน 2553 -
9. นายวัฒนา จันทรศร DAP 27 มีนาคม 2552 -
10. นายสมภพ อมาตยกุล DAP 26 กันยายน 2551 -
11. นายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ DCP มกราคม - มีนาคม 2549 -
    FN 2548 -
12. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ DCP 12 มีนาคม - 16 สิงหาคม 2545 -
    DCP Refresher 25 กุมภาพันธ์ 2550 -
    ACP 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550 -

DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
ACP = Audit Committee Program
FN = Finance for Non-Finance Director

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ

Close