Skip to main content
Search
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552วันที่ หัวเรื่อง
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มีนาคม 2561 การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และ การแก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
05 มีนาคม 2561 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
09 มกราคม 2561 การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
30 พฤศจิกายน 2560 การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พฤศจิกายน 2560 การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 ตุลาคม 2560 การลาออกของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท
02 ตุลาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
04 กันยายน 2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
01 สิงหาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
Close