Skip to main content
Search
ประจำปี :
วันที่ หัวเรื่อง
09 มกราคม 2561 การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
30 พฤศจิกายน 2560 การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พฤศจิกายน 2560 การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 ตุลาคม 2560 การลาออกของกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัท
02 ตุลาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
04 กันยายน 2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
01 สิงหาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
03 กรกฎาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
03 กรกฎาคม 2560 การลาออกของกรรมการของบริษัท
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 พฤษภาคม 2560 การซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นและเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้คงทนและปลอดภัยในการใช้งานของหน่วยกลั่น
Close