Skip to main content
Search
ประจำปี :
วันที่ หัวเรื่อง
08 มิถุนายน 2561 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ
04 มิถุนายน 2561 การลาออกของกรรมการของบริษัทฯ
10 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 พฤษภาคม 2561 การลาออกของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
24 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14 มีนาคม 2561 การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และ การแก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
05 มีนาคม 2561 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
09 มกราคม 2561 การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
30 พฤศจิกายน 2560 การแต่งตั้งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
Close