Skip to main content
Search

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความราบรื่นและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงต่อลูกค้าเสมอมา ทำให้ผลประกอบการในปี 2559 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปีนี้เป็นสิ่งยืนยัน ตอกย้ำถึงคุณค่าของความทุ่มเทอย่างเต็มที่ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกทั้งยึดมั่นในแนวทางการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อชุมชนที่บริษัทฯ เป็นพลเมืองอาศัยทำธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 6,650 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบและระดับกำไรขั้นต้นหรือมาร์จินของพาราไซลีน ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมของโรงกลั่นได้ตามแผนโดยปราศจากเหตุให้ต้องหยุดกระบวนการกลั่น และการตลาดขายปลีกที่มีปริมาณยอดขายน้ำมันสูงสุด บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้จากการดำเนินงาน เป็นจำนวน 7,300 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นมาอย่างมาก และยังสามารถใช้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์พร้อมบริการที่เสนอต่อลูกค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขี้นในปีที่ผ่านมาด้วย

ด้านโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่นน้ำมัน ทำให้โรงกลั่นฯ สามารถผลิตชนิดน้ำมันที่ให้ผลกำไรดีได้ปริมาณมากขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในกระบวนการกลั่นได้อย่างต่อเนื่องความสำเร็จของโรงกลั่นฯ ยังรวมถึงการดำเนินงานการปิดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นเป็นเวลา 37 วัน ได้เสร็จสิ้นอย่างปลอดภัยตามแผนงานและตามกำหนดการ และความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถการกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายชนิดมากขึ้น โดยสามารถเพิ่มชนิดน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่นได้มากขึ้นอีกถึง 12 ชนิด ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนการผลิต คลังน้ำมันได้มีการปรับปรุงระบบที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผสมผลิตภัณฑ์ กระบวนการคลังเก็บรักษาน้ำมันและการจัดส่งกระจายสินค้า และยังได้เพิ่มจำนวนถังให้ความร้อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังการผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรดี

ด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายเครือข่ายสถานีบริการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมกับการเพิ่มปริมาณยอดขายต่อสถานีบริการ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเพิ่มคุณภาพการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การริเริ่มโปรแกรมบัตรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนเอสโซ่สไมล์ และแนะนำน้ำมันคุณภาพสูงสูตรใหม่ออกสู่ตลาด กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้ พร้อมกับการเพิ่มจำนวนสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเกรดพรีเมียม การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการขายทั่วประเทศ และการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแบรนด์ต่างชาติไว้ได้ ในด้านธุรกิจพาณิชยกรรม บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณยอดขายด้วยการพัฒนาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด นอกจากนี้ทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จจากการริเริ่มกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ทำให้มีการเพิ่มการกระจายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นน้ำมันเครื่องโมบิลได้มากขึ้นผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายขายน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปอีกด้วย

จากการที่บุคลากรศักยภาพสูงของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการใช้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการด้านการเงินและด้านการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม และนำไปสู่ผลงานอันยอดเยี่ยมทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย พนักงานของเราปฎิบัติงานในแต่ละวันโดยใช้กระบวนการและวิธีการทำงานที่คิดค้นมาอย่างดี มาช่วยในการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการเงินและในด้านปฏิบัติการ ความมุ่งมั่นอย่างทุ่มเทในทุกๆ ระดับขององค์กรอันถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีที่สุดในด้านสถิติการทำงานอย่างปลอดภัย และยังเป็นปีที่ปราศจากเหตุน้ำมันรั่วไหลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ในด้านบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พนักงานทำงาน โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจที่กำหนดในคู่มือมาตรฐาน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้แนวทางแก่พนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางสังคมของชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ และยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อหลักการแนวทางการปฏิบัติในการเป็นพลเมืองที่ดี จากความพยายามดังกล่าว หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมตระหนักถึงความเชื่อมั่นที่ท่านผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัทฯ และพนักงาน ผ่านทางการลงทุนของท่านอย่างต่อเนื่องกับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่น ที่จะทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว


นาย นีล เอ แฮนเซ็น
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Close