Skip to main content
Search

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 อันยอดเยี่ยมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเทของพนักงานของเรา ผลงานในปีที่ผ่านมานั้น เกิดจากการผสมผสานกันของความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความเป็นเลิศ ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาช่องทางธุรกิจที่ดีเพื่อเป็นฐานแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

เมื่อกล่าวถึงผลการดำเนินงาน สำหรับเอสโซ่แล้ว อันดับแรกต้องเริ่มต้นด้วยผลงานด้านความปลอดภัยซึ่งรวมถึงความปลอดภัยต่อบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 5 ปี โดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องสูญเสียเวลาทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นมากภายใต้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญในหลายด้าน นอกจากนี้ฝ่ายปฏิบัติงานคลัง ขนส่งและลำเลียงน้ำมันของเรา สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยต่อเนื่องยาวนานถึง 24 ปีโดยปราศจากการบาดเจ็บหรือสูญเสียผลงานเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงพันธสัญญา ของบุคลากรของเราต่อการทำงานด้วยความปลอดภัยและสะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพของบริษัทฯ อีกด้วย บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน โดยปราศจากเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมัน อีกทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็มีสถิติต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งและดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมสังคมในด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัย และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เต็มที่ จากภาวะที่ดีของค่าการกลั่นน้ำมันในช่วงปรับตัวขึ้นโรงกลั่นฯ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ในไตรมาสที่สอง เสร็จสิ้นอย่างปลอดภัยตามแผนงาน ทำให้ในช่วงครึ่งปีหลังโรงกลั่นฯ สามารถเดินเครื่องกลั่นน้ำมันได้อย่างราบรื่นและใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ โรงกลั่นฯ ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการหาวิธีการที่คุ้มค่าต่างๆ ในการเพิ่มผลกำไร รวมถึงการใช้น้ำมันดิบที่หลากหลายมากลั่น เพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มปริมาณผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างน้ำมันชนิดเบา และน้ำมันชนิดกึ่งหนัก

ความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมานั้น นอกจากผลการปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจพื้นฐาน แล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นคือความก้าวหน้าในหลาย กิจกรรมทางการตลาดในการเพิ่มยอดขายและออกผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงสู่ตลาด ตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้บริษัทฯ เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เชื้อเพลิงสูตรใหม่ที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าน้ำมัน สูตรมาตรฐาน น้ำมันซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 สามารถดูแล ปกป้อง ให้เครื่องยนต์รถทำงานเต็มสมรรถนะ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่นี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้ รถเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้เร่งขยายจำนวนสถานีบริการที่จำหน่าย น้ำมัน ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 และสามารถขยายได้มากกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ยังได้ เปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สูตรใหม่ ภายใต้ชื่อ โมบิล ซูเปอร์ 3000 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์คุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบ มาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

นอกจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ในด้านการสร้างความ แข็งแกร่งของเครือข่ายสถานีบริการ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาความ ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด โดยตกลง จะทำการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเพียวจำนวน 49 แห่ง ให้เป็นสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันภายใต้เครื่องหมาย การค้าเอสโซ่ ความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนี้เป็น กลยุทธ์ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะช่วยในการขยายเครือข่าย สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและใช้เงินลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมัน เอสโซ่ใหม่ที่เพิ่มขึ้น 27 แห่ง เมื่อรวมกับบางส่วนที่ปิดดำเนินการ ไป ทำให้เรามีสถานีบริการน้ำมันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 553 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสถานีบริการน้ำมันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายสถานี บริการน้ำมันเอสโซ่จะช่วยให้สมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สสามารถใช้ ประโยชน์จากโปรแกรมเอสโซ่สไมล์สไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ได้อย่าง กว้างขวาง บัตรเอสโซ่สไมล์สมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโปรแกรมในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบัน สมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สมีมากกว่า 1 ล้าน 3 แสนคน

จากความมุ่งมั่นดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ อันเป็นฐานเดิม และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพอย่าง ต่อเนื่องสู่ตลาด ได้นำมาซึ่งผลประกอบการทางการเงินที่ดีเยี่ยม ในปี 2560 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 7,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 600 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีผลหลัก มาจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น และโรงกลั่นฯ สามารถเพิ่ม ผลผลิตของผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีมูลค่าสูง ที่สำคัญมากที่สุดคือ ผลกำไรประจำปี 2560 นี้มีจำนวนมากพอที่ทำให้บริษัทฯ อยู่ใน สถานะที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ในปี 2561 ในส่วน ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนั้นยังคงแข็งแกร่งอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นในปี 2560 โดยมีหนี้สินเงินกู้ยืมที่ระดับต่ำที่สุด

ผลการดำเนินงานทั้งในด้านปฏิบัติการและการเงินที่แข็งแกร่งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของพนักงานของเรา ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผนวกกับการลงทุนที่ผ่านมา ทั้งในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ และการขยาย เครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นยินดีและ มีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะต่อยอดความสำเร็จ ต่อไปในอนาคต ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุน บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Close