Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 21 มีนาคม 2561
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
22 มีนาคม 2561
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close