Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 18 มีนาคม 2559
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
21 มีนาคม 2559
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close