Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 18 มีนาคม 2558
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
19 มีนาคม 2558
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close