Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5
เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5
ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 27 มีนาคม 2557
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
28 มีนาคม 2557
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close