Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2
เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2
ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 22 มีนาคม 2554
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
23 มีนาคม 2554
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close