Skip to main content
Search

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัน เวลา สถานที่
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ห้องเพชรไพลิน บอลรูม ชั้น 11
เลขที่ 8 ซอย 18-20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องอัมพวา ชั้น 10
ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป
 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 22 มีนาคม 2554
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น :
23 มีนาคม 2554
 
รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมฯ
รายงานการประชุมฯ

Close