Skip to main content
Search

ประจำปี :  
วันที่ กิจกรรม
24 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่ กิจกรรม
9 พฤศจิกายน 2559
- 1 กุมภาพันธ์ 2560
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
06 มีนาคม 2560 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2559
27 มีนาคม 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
28 มีนาคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่ กิจกรรม
30 ตุลาคม 2558
– 01 กุมภาพันธ์ 2559
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
03 มีนาคม 2559 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2558
18 มีนาคม 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
21 มีนาคม 2559 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
19 พฤษภาคม 2559 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
19 สิงหาคม 2559 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
13 ตุลาคม 2559 บันทึก จากงานเลี้ยงอาหารกลางวันของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
วันที่ กิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2557
– 01 กุมภาพันธ์ 2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
05 มีนาคม 2558 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2557
18 มีนาคม 2558 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
19 มีนาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
28 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
21 พฤษภาคม 2558 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
21 สิงหาคม 2558 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
19 พฤศจิกายน 2558 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
วันที่ กิจกรรม
3 ธันวาคม 2556 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
13 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ประจำปี 2556
27 มีนาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
28 มีนาคม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
24 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
15 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2557
20 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
20 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
วันที่ กิจกรรม
16 พฤศจิกายน 2555 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
8 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2555
18 มีนาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
19 มีนาคม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
25 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
3 พฤษภาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2555
7 พฤษภาคม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2555
20 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2556
23 พฤษภาคม วันจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2555
22 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2556
21 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2556
วันที่ กิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
8 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2554
21 มีนาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
22 มีนาคม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
26 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
9 พฤษภาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2554
10 พฤษภาคม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2554
21 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2555
25 พฤษภาคม วันจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2554
17 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
14 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการ
23 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2555
วันที่ กิจกรรม
26 พฤศจิกายน 2553 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2553
22 มีนาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
23 มีนาคม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
28 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
11 พฤษภาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปี 2553
12 พฤษภาคม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปี 2553
23 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2554
26 พฤษภาคม วันจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553
25 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2554
20 กันยายน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554
21 กันยายน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554
29 กันยายน วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2554
22 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2554
25 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
วันที่ กิจกรรม
8 ธันวาคม 2552 –
12 กุมภาพันธ์ 2553
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2552
31 มีนาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
1 เมษายน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
27 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
7 พฤษภาคม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2552
10 พฤษภาคม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2552
19 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2553 (ยกเลิก)
26 พฤษภาคม วันจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2552
19 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2553
22 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2553
26 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
วันที่ กิจกรรม
9 - 31 มกราคม การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3 มีนาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2551
16 มีนาคม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
28 เมษายน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
21 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2552
20 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2552
15 กันยายน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552
28 กันยายน วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2552
6 พฤศจิกายน จัดสัมมนาในหัวข้อ The Outlook for Energy – A View to 2030
24 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2552
8 ธันวาคม 2552 –
12 กุมภาพันธ์ 2553
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
วันที่ กิจกรรม
16 พฤษภาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2551
20 มิถุนายน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2550
27 มิถุนายน วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2550
15 สิงหาคม การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2551
15 กันยายน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2551
18 กันยายน ร่วมงาน Thailand Focus 2008 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 กันยายน วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2551
14 พฤศจิกายน การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2551
Close