เครื่องคำนวณ การลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 29 มีนาคม 2560 16:36

ตัวย่อหุ้น: ESSO สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 11.10 ปริมาณซื้อขาย: 2,324,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาระหว่างวัน : 11.10 - 11.20 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 5.00 - 13.90

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าคอมมิชชั่น (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)


บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลหน้าเครื่องคำนวนการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ บริษัท ShareInvestor เป็นเจ้าของและ ดูแลหน้าเครื่องคำนวนการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ และ บริษัท ShareInvestor ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลบนหน้าเครื่องคำนวนการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมไม่ควรอาศัยข้อมูลบนหน้าเครื่องคำนวนการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เพื่อการลงทุน บริษัทฯ และ บริษัท ShareInvestor ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เหตุการณ์ใดๆ ความเสียหายพิเศษ หรือ ค่าเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการอาศัยข้อมูลหรือจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ