Skip to main content
Search

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำการประเมิน และสอบทานอย่างอิสระ ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอบทานรายงานผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน จากผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีความเหมาะสมและเอื้อให้การดำเนินงานประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายข้อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือจรรยาบรรณในระดับสูงสุด ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคาดหวังให้การดำเนินธุรกรรมต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมระหว่างพนักงานเอง หรือธุรกรรมที่ทำกับ ผู้ขายสินค้า ลูกค้า และบุคคลอื่นๆ ด้วย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้กระบวนการที่เข้มงวดในการประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทุกส่วนงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีวิธีการและขั้นตอนที่ดีในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการจำกัดหรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าวเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกระบวนการบริหารงานและธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการรวมเอาการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ต้องตระหนักถึงด้วยเสมอ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนมีการออกแบบให้มีกระบวนการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนด และใช้คู่มือการมอบหมายอำนาจและวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของผู้บริหาร (Delegation of Authority Guide) ซึ่งระบุวงเงิน และวิธีการอนุมัติในแต่ละประเภทรายการต่างๆ ของผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน โดยระบบการมอบหมายอำนาจนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจในธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสม โดยบุคลากร ที่มีทักษะ และความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการพื้นฐานจะถือว่า อำนาจที่ได้รับมอบหมายจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจ โดยใช้วิจารณญาณทางธุรกิจ และการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักการระบบการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ มีการตรวจทานอย่างเหมาะสมด้วย

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละครั้ง มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม และให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ บริษัทฯ มีการจัดเก็บ และรักษาข้อมูลทางการเงิน และเอกสารประกอบทั้งหลายตามระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (Information Management System)

การติดตามและวัดประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ ทำการตรวจสอบ และวัดประเมินผลของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมที่สำคัญ การละเมิดนโยบายหลักของบริษัทฯ สิ่งผิดปกติหรือประเด็นปัญหาการกระทำที่อาจ ขัดต่อแนวมาตรฐานการดำเนินธุรกิจได้รับการปรับปรุงแก้ไขและรายงานต่อฝ่ายบริหารโดยมิชักช้า และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้ทำการติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติแก้ไขตามข้อแนะนำต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจนปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินและ สอบทานตามวาระ ในความมีประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามแก้ไขของฝ่ายจัดการ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับงาน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของ ระบบการควบคุมการบริหารจัดการ (System of Management Control – Basic Standards) และระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุม (Controls Integrity Management System)

ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่วางไว้ ได้รับการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามวาระ ที่กำหนด การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมถึงการสอบทาน ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั้งทางด้านการเงิน และทางด้านการปฏิบัติงาน

ระบบควบคุมการบริหารจัดการ

ระบบควบคุมการบริหารจัดการได้กำหนดวางหลักการพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสำหรับระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมการบริหารจัดการนี้ขึ้น เพื่อให้มีกระบวนการควบคุมอย่างพอเพียง มั่นใจได้ว่าทรัพยากรของบริษัทฯ ได้ถูกใช้เพื่อกิจการธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์พื้นฐานของกรอบงานควบคุมภายในก็เพื่อให้การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่กำหนดไว้โดยฝ่ายจัดการ ทั้งโดยภาพรวมและโดยเฉพาะเรื่อง

ระบบควบคุมการบริหารจัดการประกอบด้วยหลักการสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ การกระจายอำนาจ (Decentralization of Management) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties and Responsibilities) การจดบันทึกเป็นเอกสาร (Documentation) การกำกับและสอบทาน (Supervision and Review) การจัดการอย่างทันเวลามิชักช้า (Timeliness) การจัดการให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และ ความเป็นอิสระของการควบคุม (Minimum Inter-dependence of Controls) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติใช้ในหน่วยงานของตนอย่างเคร่งครัด

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุม

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบควบคุมการบริหารจัดการ เป็นระบบที่ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการประเมินและบรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือด้านงานบริหาร และใช้ช่วยให้มีการรายงานความผิดปกติ ข้อบกพร่องของการควบคุมและประเด็นการปฏิบัติงานอันอาจขัดต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อฝ่ายบริหารอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า นโยบาย หลักการและมาตรฐานของระบบการควบคุมการจัดการ ตลอดจนวิธีการควบคุมภายในหน่วยงานได้ถูกนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้จริงและยังคงความมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ระบบบริหารการดำเนินงานเพื่อการควบคุมจะครอบคลุม 7 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ บทบาทการกำกับดูแลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร (Management, Leadership, Commitment & Accountability) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การจัดการเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้มีการควบคุมเหมาะกับ ความเสี่ยง (Business Process Management & Improvement) การจัดวางพนักงานและการฝึกอบรม (Personnel & Training) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) การรายงานและการจัดการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุม (Reporting & Resolution of Control Weakness) และการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม (Controls Integrity Assessment) โดยในแต่ละหัวข้อจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 หัวข้อย่อยคือ วัตถุประสงค์ (Objective) มาตรฐาน (Standards) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) และการสอบทานและกลไกการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง (Verification & Feedback Mechanism)

การตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม ภายใน

การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจ (BPR)

บริษัทฯ ตระหนักมาโดยตลอดถึงความสำคัญและคุณค่าของ หลักบรรษัทภิบาล รูปแบบการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยที่วิธีการทำงานให้บรรลุผลนั้นมีความสำคัญดุจเดียวกับตัวผลงานนั้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จึงต้องมีความเข้าใจ คุ้นเคยกับเนื้อหาของนโยบายหลักต่างๆ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และต้องนำไปปรับใช้จริงในการทำงานประจำวัน รวมทั้งพนักงานต้องมีการยืนยันว่าเข้าใจในเนื้อหา ได้ปฏิบัติ ตามนโยบายและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการอบรมเพื่อทบทวนเนื้อหานโยบายและแนวทางปฏิบัติงานธุรกิจให้พนักงานทุกคนทุกๆ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ ในด้านความซื่อสัตย์ และแนวทางการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา
  • เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการเหล่านั้น
  • เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการทำงานจริงในทุกแง่มุมและในทุกระดับในองค์กร
  • เพื่อสื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
  • เพื่อบ่งชี้ ประเมิน รายงาน รวมถึงแก้ไขหากจำเป็น การปฏิบัติที่เป็นอยู่อันอาจไม่สอดคล้องกับหลักของนโยบาย
  • เพื่อรายงานข้อกังวลใจในการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มั่นใจ ว่าพนักงานทราบถึงช่องทางที่มีอยู่เพื่อสื่อสารรายงาน ข้อกังวลใจเหล่านั้น

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยทีมผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานธุรกิจใด โดยทั่วไปการตรวจสอบจะทำทุกรอบระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในแต่ละหน่วยงานมีที่ปรึกษาด้านการควบคุมประจำหน่วยงาน เป็นผู้ชำนาญการด้านหลักการควบคุม และเป็นผู้กำกับให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานเอง (controls self-assessments) เป็นระยะ โดยทั้งผลของการตรวจประเมินภายในเองของหน่วยงาน และผลของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลความคืบหน้าของ การปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผลของรายงานการตรวจสอบทั้งหมดดังกล่าว จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานด้วย

การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงิน ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญ และจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ

Close