welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 12.60
ปริมาณซื้อขาย : 17,092,900
เปลี่ยนแปลง : +0.10
% เปลี่ยนแปลง : +0.80
ราคาระหว่างวัน : 12.50 - 12.90
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 4.54 - 13.80
ข้อมูลล่าสุด : 08 ธันวาคม 2559 14:48