welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 12.40
ปริมาณซื้อขาย : 10,346,000
เปลี่ยนแปลง : -0.20
% เปลี่ยนแปลง : -1.59
ราคาระหว่างวัน : 12.40 - 12.60
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 4.54 - 13.90
ข้อมูลล่าสุด : 16 มกราคม 2560 16:36