ข้อมูลสรุปทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน 2557* 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559
สินทรัพย์รวม 63,973 56,702 55,097 56,675 56,461
หนี้สินรวม 52,053 42,933 39,317 38,046 38,203
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,920 13,769 15,780 18,629 18,258
           
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2557* 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559
รายได้จากการขาย 220,735 169,891 35,498 40,321 34,247
กำไร/(ขาดทุน)ขั้นต้น (5,938) 8,351 3,784 4,911 842
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (9,689) 4,520 2,874 3,887 (52)
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับงวด (10,306) 1,701 1,894 2,750 (433)
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)*(1) (2.98) 0.49 0.55 0.79 (0.13)
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับปรุง (บาท) *(2) (2.98) 0.49 0.55 0.79 (0.13)
           
อัตราส่วนทางการเงิน *(3) 2557* 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) (4.7%) 1.0% 5.3% 6.8% (1.3%)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (x) (10.7) 5.8 20.9 30.5 (0.4)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 3.0 2.1 1.7 1.3 1.4
           
ผลการดำเนินงาน 2557* 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 129.8 139.6 146.3 143.3 108.1
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) 254 244 58 60 44
ค่าการกลั่น – GRM (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) *(4) (3.5) 4.7 7.5 9.4 2.0

(1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา
(2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
(3) อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้จากการขาย
    อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
    อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) ค่าการกลั่นรวมกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ

*ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน