ข้อมูลสรุปทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559 4Q2559
สินทรัพย์รวม 56,702 55,097 56,675 56,461 58,751
หนี้สินรวม 42,933 39,317 38,046 38,203 37,999
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,769 15,780 18,629 18,258 20,752
           
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559 4Q2559
รายได้จากการขาย 169,891 35,498 40,321 34,247 40,947
กำไร/(ขาดทุน)ขั้นต้น 8,351 3,784 4,911 842 4,568
กำไร/(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 4,520 2,874 3,887 (52) 3,564
กำไร/(ขาดทุน)สำหรับงวด 1,701 1,894 2,750 (433) 2,439
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)*(1) 0.49 0.55 0.79 (0.13) 0.70
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับปรุง (บาท) *(2) 0.49 0.55 0.79 (0.13) 0.70
           
อัตราส่วนทางการเงิน *(3) 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559 4Q2559
อัตราส่วนกำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (%) 1.0% 5.3% 6.8% (1.3%) 6.0%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (x) 5.8 20.9 30.5 (0.4) 29.7
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 2.1 1.7 1.3 1.4 1.1
           
ผลการดำเนินงาน 2558 1Q2559 2Q2559 3Q2559 4Q2559
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 139.6 146.3 143.3 108.1 132.5
ปริมาณการผลิตพาราไซลีน (พันตัน) 244 58 60 44 67
ค่าการกลั่น – GRM (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) *(4) 4.7 7.5 9.4 2.0 10.5

(1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา
(2) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
(3) อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ / รายได้จากการขาย
    อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
    อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) ค่าการกลั่นรวมกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ