บริษัทฯ ได้รับเอามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) มาใช้ โดยนโยบายต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกๆ ปี ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหมายให้ทำการทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ พร้อมยืนยันการทบทวนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนนโยบายหลักเหล่านี้ หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระยะๆ อาทิเช่น บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่กำหนดทุกปี

นโยบายหลัก 17 ประการของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

บริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายการต่อต้านการคอร์รัปชันมาจากบริษัทเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซี่งครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของสหรัฐอเมริกา the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) และกฏหมายการต่อต้านการรับสินบนของประเทศอังกฤษ the United Kingdom Bribery Act และมาตรฐานโลกในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายละเอียดโปรแกรมการปฏิบัติตามกฏหมายการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ กระทำการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ โดยมีเจตนาที่จะให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

ท้ายสุดนี้ บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือมาตรฐานการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถถามคำถาม แจ้งความจำนง ร้องเรียนเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยทันที เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ใขอย่างเหมาะสมนอกจากนี้แล้ว ยังมีช่องทางอื่นๆ ที่พนักงานสามารถถามคําถาม แจ้งเรื่องที่กังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะได้ขึ้นกับว่าจะเป็นเรื่องอะไรพนักงานอาจจะติดต่อฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัย หรือฝ่ายการเงิน ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฏหมายหรือนโยบายของบริษัทฯโดยกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือการตรวจสอบต่างๆ ควรจะรายงานตรงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งอยูภายใต้สายงานการดูแลของผู้ตรวจสอบทั่วไปของบริษัทฯ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถจะรายงานเรื่องไปยังกรรมการที่มิได้เป็นพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการรายงานเรื่องหรือร้องเรียนโดยการไม่เปิดเผยตนก็สามารถทําได้ทางช่องทางที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีทั้งนี้ จะไม่มีการกระทําหรือข่มขู่ใดๆ ต่อพนักงานที่ถามปัญหา แจ้งข้อกังวลใจ ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามหลักปฏิบัตินี้ เว้นแต่ว่าพนักงานผู้นั้นจงใจกระทําโดยไม่มีมูลความจริง