welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 11.40
ปริมาณซื้อขาย : 39,189,300
เปลี่ยนแปลง : +0.70
% เปลี่ยนแปลง : +6.54
ราคาระหว่างวัน : 10.70 - 11.50
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 4.92 - 13.90
ข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2560 16:39