welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 8.45
ปริมาณซื้อขาย : 97,424,100
เปลี่ยนแปลง : +1.15
% เปลี่ยนแปลง : +15.75
ราคาระหว่างวัน : 7.30 - 8.45
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 4.54 - 7.30
ข้อมูลล่าสุด : 21 ตุลาคม 2559 16:39