welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 11.10
ปริมาณซื้อขาย : 2,324,200
เปลี่ยนแปลง : -
% เปลี่ยนแปลง : -
ราคาระหว่างวัน : 11.10 - 11.20
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 5.00 - 13.90
ข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2560 16:36