welcome to Investor Relations
บริษัทฯ เชื่อว่าในระยะยาว รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้ถือปฎิบัติมาเป็นเวลานาน จะสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ :

> งบการเงิน

> บทวิเคราะห์ทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 5.90
ปริมาณซื้อขาย : 2,240,900
เปลี่ยนแปลง : -0.05
% เปลี่ยนแปลง : -0.84
ราคาระหว่างวัน : 5.90 - 6.00
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 4.54 - 6.35
ข้อมูลล่าสุด : 30 กันยายน 2559 16:38